Naglowek strony

Wars I Sawa

Dorobek i doświadczenie szkoły oraz szczególne osiągnięcia uczniów

Szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia humanistycznego, matematycznego i językowego, co przekłada się na coroczne wyniki maturalne oraz wysokie wyniki EWD. Uczniowie uczący się w naszej szkole w każdym roku szkolnym mogą pochwalić się wybitnymi sukcesami we współzawodnictwie szkół na forum dzielnicy, miasta oraz kraju. Młodzież odnosi również sukcesy w imprezach międzynarodowych - Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów oraz imprezach pucharowych, uczestnictwo w których jest ukoronowaniem pasji i talentu. Ta liczba jest zmienna, a fakt możliwości aktywnego oddawania się pasji wskazuje na wsparcie nauczycieli, jakie uczniowie otrzymują na terenie szkoły. Ważne jest przy tym, że nasi pasjonaci oddają się całkowicie tematom, które ich interesują, sportom, które uprawiają czy talentom, które kształtują. Taka kreatywność przynosi dzięki temu wspaniałe rezultaty, a przy tym pozwala młodemu człowiekowi na naukę i rozwijanie zainteresowań bez szkody w jednym czy drugim obszarze.
Możemy pochwalić się także sukcesami i osiągnięciami naukowymi. Mamy stypendystów – corocznie jeden z uczniów otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Jana Pawła II czy opiekę Fundacji na Rzecz Dzieci Zdolnych; Za rok szkolny 2012/2013 52 osoby uzyskały stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymały w szkole 32 osoby. Uczniowie mają także osiągnięcia w konkursach, m.in. literackim: ”Trzy odsłony Tuwima” - 5 osób nagrodzonych w trzech kategoriach; Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego np. w kategorii klas III uczennica zajęła 2 miejsce w województwie mazowieckim i 9 miejsce w Polsce. Zdawalność matury 100%.
Szkoła cieszy się dużym uznaniem, absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach, w tym WUM, SGH, UW, PW, SGGW, i często wracają do szkoły jako nauczyciele i praktykanci, aby dzielić się swoją pasją z kolejnymi rocznikami uczniów szkoły. Szkoła jest identyfikowalna z postawami prospołecznymi uczniów, którzy jako wolontariusze podejmowali działania pomocy potrzebującym np. w Świetlicy Środowiskowej czy Domach Dziecka, z wysokimi umiejętnościami i kompetencjami w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych czy języków obcych.

Powody przystąpienia do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

1. Rozwijanie uzdolnień uczniów, wspieranie uczniów w realizacji ich celów i pasji.
2. Poprawa warunków pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym 3. Udoskonalenie metod pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi.
4. Stworzenie warunków, które sprzyjają czerpaniu przez nauczycieli satysfakcji z pracy.
5. Zachęcenie Rady Pedagogicznej do wprowadzenia zmian w procesie edukacyjno-wychowawczym.
6. Wymiana doświadczeń.
7. Włączenie Rodziców do procesu planowania pracy z uczniem zdolnym.
8. Informacja dla Rodziców uczniów planujących naukę w naszej szkole.
9. Ewaluacja pracy szkoły.
10. Promocja szkoły.

Informacje o szkolnym zespole wspierania uzdolnionych
Szkolny program wspierania uzdolnionych