Naglowek strony

Innowacje przyrodnicze

w zakresie edukacji przyrodniczej z elementami wiedzy medycznej "Szkoła Promocji Zdrowia


we współpracy ze Szkołą Promocji Zdrowia św. Anny przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Warszawie, regionalnym koordynatorem programowym pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe z zakresu praw człowieka i obywatela (praw pacjenta), ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy, rehabilitacji, etyki i moralności w zakresie pomocy chorym, uzależnionym, niepełnosprawnym, poszanowania ich godności, tolerancji, odrębności, niwelowania barier i uprzedzeń społecznych.
Zadania te będą realizowane poprzez:
• nawiązanie do doświadczeń wczesnych szkolnych innowacji z lat 90.XX wieku (1995 - 1999) w zakresie programu przyrodniczego z elementami wiedzy medycznej we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej (korelacja treści przedmiotowych w zakresie biologii, chemii, fizyki, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie)
• nawiązanie do wczesnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie promocji zdrowia (lata 1999-2004) oraz wprowadzenia modyfikacji programowych i organizacji Olimpiad Szkół Promocji Zdrowia.
• Uczestnictwo w zgrupowaniach programowych promujących zdrowy styl życia, aktywność i świadomość prozdrowotną (świadome dysponowanie czasem wolnym).
• Uczestnictwo w zajęciach, formach szkoleń grupowych dobranych tematycznie odpowiednio dla wieku uczniów (zajęcia realizowane na terenie Szkoły Promocji Zdrowia ul. Barska, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego ul. Brzeska).
• Wywiady, konkursy nt profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania i badań ochronnych w zakresie chorób nowotworowych i innych działań na rzecz pomocy, wsparcia i ochrony zdrowia i podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania fobii białego fartucha.
• Tworzenie albumów, fotogazetek, prezentacji o tematyce prozdrowotnej, ekologicznej, przeciw uzależnieniom oraz przygotowywanie do udziału w konkursach wiedzy nt HIV, AIDS, chorób nowotworowych, pomocy przedmedycznej itp.
• Organizacja Olimpiad Szkół Promocji Zdrowia - współpraca z ośrodkami województwa mazowieckiego wskazanymi przez Urząd Marszałkowski do realizacji programu (istnieje 6 takich ośrodków): Warszawa – XL LO i : Siedlce, Ciechanów, Radom, Ostrołęka, Płock.
• Organizacja corocznych spotkań w innym mieście, gdzie realizowany jest program w celu współzawodnictwa wiedzy, aktywności, kultury fizycznej (z okazji np. Dni Służby Zdrowia, Dni Pacjenta, Dni Chorego, Dni Walki z AIDS itp.).
• Realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody projektu, warsztatów w formie zgrupowania poza terenem szkolnym (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych).
• Nawiązanie współpracy ze szkołami realizującymi program promocji zdrowia, modyfikacja programów w cyklu rocznym i ustalenia koordynacyjne.
• Przygotowanie i organizacja ewaluacji programowej, aktualizacji i zmian.

Podjęta innowacja oprócz dodatkowych walorów poznawczych wykorzystujących naturalne kompetencje i umiejętności uczniów w zakresie doświadczeń zdrowotnych, profilaktyki czy promocji zdrowego stylu życia stanowi ciekawą formę pracy z uczniami, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie edukacji prozdrowotnej, profilaktyki, wychowania w duchu tolerancji, poszanowania człowieka, jego praw, odmienności zdrowotnej, dysfunkcji organicznych, przeciwdziałania fobii białego fartucha i in. Zgodnie z założeniami zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, zgrupowaniach, konkursach i Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia, przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania z chorymi, niepełnosprawnymi, środowiskiem personelu medycznego wszystkich szczebli, ze strukturami społecznymi mającymi uwarunkowania i potwierdzającymi wspólnotę zawodową i naukową (współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym). Prócz tego wskazuje na złożoność warsztatu promocji zdrowia, działań przeciw uzależnieniom, świadomego wykorzystywania czasu wolnego i zarządzania zdrowiem, czasem i sobą, zapoznaje z elementarnymi zadaniami wiedzy medycznej, językiem czy pomocy typowymi dla danej grupy zawodowej, środowiska (Służba Zdrowia, Pacjent, Chory). Ponadto przygotowuje do pełnienia funkcji wolontariusza środowiskowego, mogącego spełniać swoje zadania w świetlicy środowiskowej, ośrodkach zdrowia czy sanatoriach oraz w zakresie organizacji Festynów Promocji Zdrowia poprzez otwarte punkty konsultacji czy podstawowych pokazów badań np. pomiarów ciśnienia, pomiarów poziomu cukru, pomoc przedmedyczna w zakresie powypadkowym itp.