Naglowek strony

Innowacje matematyczne

INNOWACJA w zakresie edukacji matematycznej "Świat jest matematyczny - MATMIX"


Przedstawiona innowacja dotyczy nauczania w klasie I, II i III, zakłada rozszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie szeroko pojętej edukacji matematycznej w formie zadań i aktywności dostosowanych do odpowiedniego poziomu edukacyjnego i możliwości uczniów objętych programem: • program ogólny przewidziany dla klasy 1 obejmuje korelację z realizowanym programem z matematyki, w każdym z działów dodatkowo przewidziane rozwiązywanie zadań konkursowych odpowiednich dla poziomu uczniów, zadań maturalnych oraz rebusów matematycznych, krzyżówek matematycznych, zadań tekstowych oraz tworzenia prostych form szarad i zagadek matematycznych z wykorzystaniem zasobów Geogebry, Wrocławskiego Portalu Matematycznego czy EduROM Matematyka lub programów ZamKor; • program ogólny przewidziany dla klasy 2 obejmuje podobną korelacje jak przy realizacji innowacji w klasie 1, z uwzględnieniem wyższego stopnia trudności i złożoności przykładów czy zadań , w tym rozwiązywanie zadań olimpijskich, atrakcyjnych z działów występujących w korelacji z innymi przedmiotami matematycznymi w ujęciu wykorzystania w życiu codziennym; • program ogólny przewidziany dla klasy 3 obejmuje rozszerzenia przedmiotowe i korelacje np. z fizyką oraz informatyką w zakresie objętym innowacją idącą w kierunku przybliżenia uczniom form codziennego wykorzystania wiedzy matematycznej oraz umiejętności korzystania z urządzeń komputerowych zaawansowanych programów i portali tematycznych. Zadania te będą realizowane poprzez:
• nawiązanie do doświadczeń wczesnych szkolnych innowacji z lat 2004/2005, kiedy po raz pierwszy upubliczniono tytuł MATMIX w formie ogólnopolskiego konkursu internetowego propagującego tak matematykę jak i korzystanie z Internetu i komputerów bez względu na miejsce zamieszkania (czy duże miasto czy mała wieś) i kolejnych edycji – do VI edycji zmodyfikowanego konkursu matematycznego w roku szk. 2011/2012 – godne propagowania systematyczne działania, cykliczne zadania i odpowiedzi oraz formy prezentacji połączone z rozrywką umysłową w postaci krzyżówek i przykładów z życia: natury, sztuki, architektury czy literatury podejmujących „pracowity żywot liczby Pi”;
• nawiązanie do wczesnej współpracy międzyszkolnej m.in. z ośrodkiem wrocławskim, portalem gliwickim, Geogebrą i ZamKorem oraz tworzenie własnej płaszczyzny zasobów matematycznych.
• Uczestnictwo w zgrupowaniach programowych promujących rozwój matematyki i przedmiotów pokrewnych poprzez laboratoria organizowane na wybranych wydziałach Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej czy na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki UW lub na USKW i in.
• Uczestnictwo w zajęciach, formach szkoleń grupowych dobranych tematycznie odpowiednio dla wieku i możliwości uczniów, organizowanych przez organizacje studenckie uczelni warszawskich i/lub Centrum Nauki Kopernik i in.
• Wywiady, konkursy nt wykorzystania matematyki i jej roli w naukach technicznych, badaniach statycznych, obliczeniach wytrzymałości oraz w wymiarowaniu codziennej przestrzeni miejskiej i naturalnej.
• Tworzenie albumów, fotogazetek, prezentacji o tematyce matematycznej z wykorzystaniem przykładowych ciekawych zadań, wyszukiwanie matematycznych ciekawostek w niematematycznych zasobach np. w literaturze pięknej oraz przygotowywanie do udziału w konkursach wiedzy, turniejach matematycznych (SOWA Matematyczna, Kangur Matematyczny, Rach+Mistrz i in) i olimpiadzie.
• Organizacja turniejów i konkursów matematycznych szkolnych i międzyszkolnych o zasięgu lokalnym po ogólnopolski (nawiązanie do dobrych przykładów edycji konkursu MATMIX) w celu propagowania matematyki, nowoczesnych i atrakcyjnych metod pracy i organizacji nauczania tego przedmiotu tak w korelacji jak i w kierunku przygotowania do egzaminów końcowych i rozumienia procesów zachodzących we współczesnym świecie.
• Realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody projektu, warsztatów w formie zgrupowania poza terenem szkolnym (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych).
• Nawiązanie współpracy ze szkołami realizującymi program rozszerzonej matematyki np. z LO im. Staszica czy Szkołą Główną handlową i wspólne organizowanie zajęć pozalekcyjnych i koła olimpijskiego; wykorzystanie zainteresowań matematycznych i aktywności kierunkowych na udostępnianie swojego czasu potrzebującym pomocy – samopomoc koleżeńska z matematyki czy wolontariat w świetlicy środowiskowej w ramach pomocy z matematyki jej podopiecznym.
• Przygotowanie i organizacja ewaluacji programowej, aktualizacji i zmian.

Podjęta innowacja oprócz dodatkowych walorów poznawczych wykorzystujących naturalne kompetencje i umiejętności uczniów, nabyte we wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie upowszechniania form innowacyjnych, odbiegających od systemu klasowo lekcyjnego, pokazywania atrakcyjnych odsłon matematyki i jej obecność we wszystkich aspektach życia codziennego, w otaczających artefaktach etc. Zgodnie z założeniami zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w zajęciach, warsztatach, spotkaniach, zgrupowaniach, konkursach, odkrywaniu wielostronności matematycznej, działaniach praktycznych i przygotuje uczniów do samodzielnego przeszukiwania zasobów portali matematycznych w poszukiwaniu zadań i ciekawostek, tworzeniu własnych krzyżówek, szarad i zagadek wg wzoru omówionego i podejmowanie prób badawczych na kanwie hasła „świat jest matematyczny”.