Naglowek strony

Innowacje jezykowe

INNOWACJA EUROPEJSKA w zakresie języków obcych "Laboratorium Językowe"


Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną w nauczaniu języków obcych i korelacji tematycznej z innymi przedmiotami. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe oraz poprzez wprowadzenie innowacji organizacyjnej – od projektu do debaty oraz od formy szkolnej do terenowej. Uwzględnia także warsztat translatora i terenowe zadania językowe oraz gry miejskie w kraju i poza krajem.
Zadania te będą realizowane poprzez: • udział w spotkaniach, pokazach, spektaklach teatralnych, filmowych (Językowej Akademii Filmowej, Warszawska Liga Debatancka, MUN) • spotkania z przedstawicielami kultury, dyplomacji, sportu, polityki etc. • zdobywanie wiadomości o problemach współczesnej cywilizacji i przygotowywanie prezentacji, sesji, tabloidów czy gazetek • przygotowywanie i prezentowanie własnych przemyśleń, przedstawień czy filmów prezentujących nowe treści czy badania tematyczne • wywiady , konkursy i inne działania na rzecz kształcenia językowego i promocji języków obcych (np. Dni Języków Obcych, AIESEC, projekty) • tworzenie albumów, foto gazetek, prezentacji w językach obcych na tematy: kultury, historii, ekologii, społeczeństwa, praw człowieka, praw zwierząt, Europy i świata, • organizacja spotkań międzynarodowych z przedstawicielami innych narodowości i prezentacja dziedzictwa oraz badanie pokrewieństwa czy podobieństwa motywów kultury, sztuki, propagowanych wartości społecznych i rodzinnych (np. projekty krajowe i międzynarodowe we współpracy z Jugendwerk czy Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i in.) • organizacja europejskich wędrówek śladami bohaterów baśni, legend, bohaterów literackich oraz symboli wspólnych dla kultury europejskiej; badanie ich struktury i genezy czy zbieżności legendowej (np. na terenie Karyntii, Włoch czy Szwajcarii Centralnej) • realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody dramy, debaty oxfordzkiej, prezentacji (TEDex) oraz poprzez formy konkursowe i sesje popularnonaukowe • nawiązanie współpracy ze szkołami , ośrodkami kultury w Szwajcarii (Muzeum Polskie w Rapperswill), szkołą sportową w Karyntii (Villach) – przy pomocy fundacji i stowarzyszeń oraz Ośrodka Kultury Austrii czy Goethe Instytut itp • organizacja spotkań z młodzieżą, realizacja zadań językowych, uczestnictwo w grach miejskich, zajęcia szkolne i rekreacja młodzieżowa (sposoby wykorzystania czasu wolnego; czas wolny programowany; aktywności i czas zadaniowy) • przygotowanie i organizacja cyklicznych obozów językowych w czasie roku szkolnego (czas trwania 5-7 dni), w czasie ferii zimowych lub letnich (9 14dni oraz EuroCamp we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu) • przygotowanie i organizacja seminariów międzynarodowych (od organizacji krajowej po europejską) – czas trwania 5-9dni (uczestnictwo uczniów klas 2 i 3; uczniowie klas 1 uczestniczą w formach międzynarodowych na terenie kraju (3-5dni) – EuroWeek)

Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami w zakresie kształcenia umiejętności i kompetencji językowych, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji interpersonalnej, poszanowania człowieka, jego praw, odmienności etnicznej i kulturowej, burzenia stereotypów i uprzedzeń oraz dostrzegania nowych jakości w działaniach podejmowanych przez rówieśników różnych krajów. Zgodnie z założeniami autorki zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w spotkaniach, spektaklach, projektach, przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne: aktywności zadaniowe i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania ze strukturami społecznymi mającymi odmienne historyczne uwarunkowania i potwierdzającymi wspólne dziedzictwo kulturowe. Prócz tego wskazuje na obowiązek porozumienia w duchu tolerancji, otwartości na nowe przestrzenie i ludzi, zapoznaje z elementarnymi zadaniami badacza społecznego, tłumacza, językiem czy formami kulturowymi typowymi dla danej narodowości czy kraju wskazując elementy wspólne dla przestrzeni posługującej się tym samym językiem (np. kraje obszaru niemieckojęzycznego, angielskojęzycznego etc.).