Naglowek strony

Innowacje historyczne

w zakresie edukacji historyczno - społecznej "Porozumienie bez barier"


Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe z zakresu praw człowieka i obywatela, funkcjonowania mniejszości etnicznych i kulturowych w społeczeństwie polskim, tolerancji, poszanowania odrębności, niwelowania barier i uprzedzeń. Zadania te będą realizowane poprzez:

• udział w spotkaniach, pokazach, spektaklach teatralnych, filmowych (Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Pamięci Narodowej) • spotkania z aktorami i pracownikami Teatru Żydowskiego, przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, Fundacji Szalom i in. • zdobywanie wiadomości o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata • przygotowywanie i prezentowanie własnych przemyśleń, przedstawień czy filmów prezentujących spotkania ponad barierami • wywiady , konkursy o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i innych działaniach na rzecz pomocy, wsparcia i ochrony dziedzictwa • tworzenie albumów, fotogazetek, prezentacji o tematyce holocaustu, mniejszości etnicznych i kulturowych • organizacja Festiwali Kultury polskiej i żydowskiej dla pokazania wspólnego dziedzictwa przedwojennej Warszawy • organizacja warszawskich wędrówek śladami Holocaustu, minionej kultury i ograniczeń (Getto) • realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody dramy • nawiązanie współpracy ze szkołami , ośrodkami kultury w Izraelu – przy pomocy fundacji i stowarzyszeń oraz Ambasady Izraela i Ambasady USA • organizacja spotkań z młodzieżą pochodzenia żydowskiego (grupy amerykańskie, kanadyjskie i australijskie oraz z Izraela) • przygotowanie i organizacja wymiany młodzieży polsko-izraelskiej

Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wychowania w duchu tolerancji, poszanowania człowieka, jego praw, odmienności etnicznej i kulturowej. Zgodnie z założeniami autorek zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w spotkaniach, spektaklach; przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania ze strukturami społecznymi mającymi historyczne uwarunkowania i potwierdzającymi wspólne dziedzictwo. Prócz tego wskazuje na złożoność warsztatu socjologa, etnografa, zapoznaje z elementarnymi zadaniami badacza społecznego, językiem czy formami kulturowymi typowymi dla danej nacji (Żydzi polscy).

Głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie uwrażliwienia na problemy historycznej, kulturowej i społecznej odmienności, tolerancję i łamanie schematów oraz obalanie stereotypów. Sprawozdanie z innowacji historycznych