Naglowek strony

Innowacje artystyczne

"Laboratorium Artystyczne"(LabA Żeromski)


Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, współtworzenia i uczestnictwa w kulturze, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie komunikacji interpersonalnej, poszanowania człowieka, jego praw, odmienności etnicznej i kulturowej, burzenia stereotypów i uprzedzeń oraz dostrzegania nowych jakości w działaniach podejmowanych przez rówieśników różnych krajów. Przygotuje uczniów do świadomego wyboru np. w zakresie repertuaru teatralnego, kinowego, pokazów. Zgodnie z założeniami autorki zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w ramach dbałości o kondycję psychofizyczną w zajęciach artystycznych wokalnych, emisyjnych i ruchu scenicznego, w spotkaniach, spektaklach, projektach, przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne: aktywności zadaniowe i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania ze strukturami społecznymi i kulturowymi mającymi odmienne historyczne uwarunkowania i potwierdzającymi wspólne dziedzictwo kulturowe. Prócz tego wskazuje na obowiązek porozumienia w duchu tolerancji, otwartości na nowe przestrzenie interpretacyjne i ludzi, zapoznaje z elementarnymi zadaniami badacza społecznego kultury i antropologa kultury, czy formami kulturowymi typowymi dla danej narodowości czy kraju wskazując elementy wspólne dla przestrzeni posługującej się tym samym językiem (np. kraje obszaru niemieckojęzycznego, angielskojęzycznego etc.) lub wywodzącego się z tego samego pnia kulturowego.

Etap projektowy (od roku 2008/2009) i pilotażowy (lata 2011/2012 i 2012/2013) wskazuje, że uczniowie realizują swoją aktywność artystyczną i poznawczą w sposób naturalny i kształtują nawyk komunikowania, porozumienia i bezpośredniego obcowania z kulturą, poprzez poszukiwanie korzeni kultury i historii oraz niwelowanie uprzedzeń. Nauczą się języka komunikacji kontekstowej i świadomego uczestnictwa w spektaklu kultury i życia na kanwie świadomych doświadczeń tematycznych (artystycznych) oraz zgłębią przyczyny powstawania schematów, uprzedzeń aby podejmować wspólne działania dla przyszłości (np. w zakresie kultury, zdrowego stylu życia itp.). W spotkaniach z przedstawicielami świata innej nacji, odmienności religijnej, kulturowej i społecznej uzyskają niezbędne informacje o specyfice, odpowiedzialności i etyce oraz moralności społecznej w duchu porozumienia w aspekcie kultury i wartości oraz potwierdza umiejętności komunikowania się artystycznego również w innym niż własny język narodowy.

CELE INNOWACJI:

W pracy innowacyjnej zamierzamy działać na rzecz:
• wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w tym szczególnie umiejętności komunikacyjnych, kontaktów z rówieśnikami innych narodowości, z mniejszościami poprzez ich przedstawicieli, instytucje, sztukę wg podstawowej zasady równowagi obciążeń organizmu: wysiłek umysłowy redukujemy ekspresją artystyczna lub wysiłkiem fizycznym; • przeciwdziałania agresji, niedostosowaniu, poczuciu alienacji, zaniżonej samooceny, fobii szkolnej poprzez formę artystycznej ekspresji i twórczej samorealizacji; • nabywania ogłady i kultury osobistej w obcowaniu komunikacyjnym z odmiennością kulturową, religijną i etniczną w miejscach do tego wydzielonych (poprzez prezentacje, występy, zajęcia emisyjne i instruktażowe po obozy międzynarodowe, seminaria i in.); • rozwijania postaw społecznych i aktywności młodzieżowych oraz wartościowych i twórczych nawyków: tolerancji, obalania schematów, stereotypów, współdziałania i współżycia, pracy w grupie oraz współtworzenia kultury i uczestnictwa w kulturze, poszukiwania wspólnych wartości; • rozwijania samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwijania swoich pasji, talentów, zainteresowań oraz odpowiedzialności za podejmowane działania (w tym przestrzegania prawa autorskiego, konsekwencję i systematykę oraz wytrwałość mimo przeszkód jakie uczeń napotka na swej drodze twórczej); • rozwijania prawidłowych relacji interpersonalnych z kulturą i aktywnościami artystycznymi w tle (poprzez prezentacje artystyczne w miejscach pozaszkolnych środowisk zawodowych (np. Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Oddział Dziecięcy Instytutu Onkologii itp.), debaty czy spotkania i wymiany, obozy językowe, seminaria międzynarodowe); • kształtowania wrażliwości estetycznej i języka odpowiadającego płaszczyźnie artystycznej, kulturowej i wiekowi uczniów oraz normom społecznym, językowym i kulturowym Laboratorium Artystycznego (LabA Żeromski).